Hulpverlening

De hulpverlening is curatief en ondersteunend; ze omvat voornamelijk advies, indicatiestelling, behandeling en begeleiding. Hierbij wordt aandacht besteed aan psychologische, sociale en lichamelijke factoren die van invloed zijn op de problemen van de cliënt. De hulpverlening is gebaseerd op inzicht in de vraag van de cliënt en de achterliggende problematiek. Men houdt rekening enerzijds met de wensen van de cliënt en zijn leefomgeving en anderzijds met de kennis en mogelijkheden van de hulpverlening.

Het hulpverleningsproces doorloopt een aantal fasen:

Aanmelding

-de cliënt neemt tijdens de kantooruren contact met de dichtsbijzijnde vestigingsplaats, bij voorkeur via een verwijzer (bv. huisarts,CLB)

-bij dit eerste contact worden een aantal basisgegevens verzameld

-er wordt een afspraak gemaakt voor een intakegesprek in principe binnen de twee weken na de aanmelding (afhankelijk van eventuele wachtlijsten) 

 

Intake & onderzoek

  -hulpverlener en cliënt maken samen de probleemanalyse, waarbij gepolst wordt naar de verwachtingen van de cliënt

-de cliënt wordt geïnformeerd over het aanbod van het centrum; hulpverlener en cliënt bepalen in onderling overleg waaruit de hulpverlening zal bestaan

-indien nodig wordt de cliënt doorverwezen naar een andere instantie

 

Behandeling

-de behandeling kan bestaan uit medicamenteuze therapie, psychotherapie of een combinatie daarvan

-deze hulpverlening kan zowel individueel plaatsvinden als met partner, met het gezin of in groep

-aan de cliënt wordt toestemming gevraagd om de verwijzer te informeren over de aanvang en afsluiting van de behandeling

 

Afsluiting

-bij het afsluiten van de behandeling vindt een evaluatiegesprek plaats

-bij aanwijzingen dat beëindiging van behandeling of stopzetting ervan tegen advies risico's inhoudt, neemt de hulpverlener contact op met cliënt, verwijzer of omgeving

  

Klachtenprocedure

Het is mogelijk dat de gang van zaken niet beantwoordt aan uw verwachtingen. Dit bespreekt u best met uw therapeut. Lukt dit niet of is dit voor u onvoldoende, dan kan u een afspraak vragen bij de verantwoordelijke arts. U kan, als u dit wenst, beroep doen op een externe en onafhankelijke klachtenbemiddelaar. Deze is bereikbaar via de nummers 0497 47 70 66 en 0497 47 70 67 of via email kris.bruyninckx@ombudsfunctieggz.be ; lieve.desmet@ombudsfunctieggz.be
 

Tarieven

Psychiater : volgens RIZIV-tarieven
Therapeut : 11 euro per individueel of groepsgesprek (of 4 euro voor personen met recht op verhoogde tegemoetkoming = RVV, voorheen omniostatuut). Indien u in het betreffende kalenderjaar het maximumfactuur voor medische verzorging heeft bereikt, zal u gedurende dat jaar geen bijdrage meer hoeven te betalen. U bezorgt ons hiervoor aan kopie van het attest dat u hiervan via uw mutualiteit ontvangt.


Wanneer het echt niet mogelijk is om een afspraak na te komen, gelieve ons hiervan zo snel mogelijk te verwittigen, dit ten laatste twee volledige werkdagen op voorhand. Zo kan de voor u vrijgehouden tijd iemand anders ten goede komen en vermijdt u een administratieve bijdrage die overeenkomt met de kostprijs van uw consultatie.

 

Preventie

Preventie kan in een vroeg stadium psychiatrische problemen voorkómen. Voorlichting en informatie zijn belangrijk indien men om sociale of erfelijke redenen extra vatbaar is voor bepaalde psychiatrische problemen. Ook ondersteuning en vorming van intermediairen behoren tot dit terrein. Preventiewerkers maken gebruik van verschillende methodieken zoals groepswerk, cursussen, voorlichting en consultatie.

Dienstverlening

Dienstverlening bestaat uit het ondersteunen van derden - zoals huisartsen, leerkrachten - in hun contacten met personen die psychiatrische problemen hebben of dreigen te ontwikkelen. Dit kan de vorm aannemen van teambegeleiding of individuele coaching.